LoginMenu
ReturnResources
香港街道命名考源 = Origins of Hong Kong Street Names
Other Title
Xianggang jie dao ming ming kao yua
GMDBooks
LanguageChinese
ClassificationS 951.25 L92 x6
PublisherHong Kong Urban Council, Hong Kong, 1992
SubjectHong Kong Street History
Description

域多利道 — 5

卑路乍街 — 6

爹核士街 — 7

東邊街 — 8

西邊街 — 8

正街 — 10

李陞街 — 12

高陞街 — 14

般含道 — 15

旭龢道 — 16

寶珊道 — 18

盧吉道 — 19

麥當勞道 — 20

羅便臣道 — 21

梅道 — 22

干諾道中 — 24

干諾道西 — 25

德輔道中 — 28

德輔道西 — 28

皇后大道東 — 32

皇后大道中 — 33

皇后大道西 — 34

水坑口街 — 35

文咸東街 — 36

文咸西街 — 36

磅巷 — 38

差館上街 — 39

摩羅上街 — 40

樂古道 — 42

東街・西街 — 44

水巷 — 46

水池巷 — 47

太平山街 — 48

荷李活道 — 50

必列者士街 — 52

永樂街 — 53

永勝街 — 55

吉士笠街 — 56

卑利街 — 57

伊利近街 — 58

畢街 — 59

蘇杭街 — 60

鴨巴甸街 — 62

士丹頓街 — 63

擺花街 — 64

威靈頓街 — 65

奧卑利街 — 66

砵典乍街 — 67

遮打道 — 68

上亞厘畢道 — 70

下亞厘畢道 — 70

雪廠街 — 72

堅尼地道 — 74

堅尼地城海旁 — 74

寶雲道 — 76

電氣街 — 77

日街・月街 — 78

星街 — 78

軒尼詩道 — 80

莊士敦道 — 82

菲林明道 — 84

灣仔道 — 85

杜老誌道 — 86

馬師道 — 87

大王東街 — 88

大王西街 — 88

摩理臣山道 — 90

堅拿道東 — 92

堅拿道西 — 92

黃泥涌道 — 94

怡和街 — 96

高士威道 — 98

糖街 — 100

維園道 — 101

東院道 — 103

大坑道 — 104

銀幕街 — 106

月圓街 — 107

和富道 — 108

北角道 — 109

七姊妹道 — 110

鰂魚涌街 — 111

華蘭路 — 112

西灣河街 — 114

愛秩序街 — 115

筲箕灣道 — 116

筲箕灣東大街 — 117

阿公岩道 — 118

Notes

120 p. : col. ill. ; 22 cm
No.
Barcode
Branch
Location
Call No.
Status
Due Date
1
L00005
GEOG
Library
S 951.25 L92 x6
Available
--
Total 1 Records , Current 1 / 1 Page:PreviousNext