LoginMenu
Browse
Title
ISBN
Call No.
Other Title
Authority Control
Language
Branch
Location
GMD
Curriculum Areas
Suitable
From
 To
Show all eResources?
eResources Keyword
Publisher : San lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong siTotal: 26
Citypack San Francisco. Chinese.San-fan-shi / wen Mi-ke Xin-ke-lai (Mick Sinclair) ; [yi zhe Ke Si-yun]
AuthorSinclair, Mick.
ClassificationF3704 S195 1998c
PublisherSan lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong si
Publication Year1998
Subject
Notes
Chinese title: 三藩市 / 文米克‧辛克萊 (Mick Sinclair) ; [譯者柯思芸] San Francisco city map. Scale 1:15,000
Citypack Moscow. Chinese. Mo-si-ke / wen Cha-li-si, Mei-la-ni Lai-si (Chris and Melanie Rice) ; [yi zhe Gu Xiu-ji]
AuthorRice, Chris
ClassificationF 7004 M89 1998
PublisherSan lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong si
Publication Year1998
Subject
Notes
Chinese title: 莫斯科 / 文查理斯, 梅拉妮‧賴斯 (Chris and melanie Rice) ; [譯者古秀基]
Citypack Berlin. Chinese. Bo-lin / wen Ke-li-si-duo-fu, Mei-la-ni Lai-si (Christopher, Melanie Rice) ; [yi he Liu Ai-zhen]
AuthorRice, Christopher
ClassificationF 6299 B4 1998
PublisherSan lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong si
Publication Year1998
Subject
Notes
Chinese title:柏林 / 克里斯多夫, 梅拉妮‧賴斯 (Christopher, Melanie Rice) ; [譯者劉愛貞]
Citypack Prague Chinese. Bu-la-ge / wen Mai-ke Ai-fo-li (Michael Ivory) ; [yi zhe Chen Liang-ling]
AuthorIvory, Michael
ClassificationF6514 P89 1998
PublisherSan lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong si
Publication Year1998
Subject
Notes
Chinese title: 布拉格 / 文邁可‧艾佛力 (Michael Ivory) ; [譯者陳亮伶]
Citypack Los Angeles. Chinese. Luo-shan-ji / wen Ai-ma Shi-tan-fo (Emma Standford) ; [yi zhe L? Yi-de]
AuthorStanford, Emma
ClassificationF 3704 L8 1998
PublisherSan lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong si
Publication Year1998
Subject
Notes
Chinese title: 洛杉磯 / 文艾瑪‧史坦佛 (Emma Standford) ; [譯者呂懿德]
Citypack New York Chinese. Niu-yue / wen Kai-te Ze-ku-le-si (Kate Sekules) ; [yi zhe Wang Jia-qin]
AuthorSekules, Kate
ClassificationF 3704 N56 1998
PublisherSan lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong si
Publication Year1998
Subject
Notes
Chinese title: 紐約 / 文凱特‧澤庫勒斯 (Kate Sekules) ; [譯者王佳芩]
Citypack Washington. Chinese. Hua-cheng-dun / wen Ma-li Kai-si (Mary Case), Bu-lu-si Wo-ke (Bruce Walker); [yi zhe Zheng Wan-fang]
AuthorCase, Mary
ClassificationF 3704 W3 1998
PublisherSan lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong si
Publication Year1998
Subject
Notes
Chinese title: 華盛頓 / 文瑪莉‧凱斯 (Mary Case), 布魯斯‧渥克 (Bruce Walker) ; [譯者鄭皖芳]
Citypack London. Chinese. Lun-dun / wen Lu-yi-si Ni-ke-er-sen (Louise Nicholson) ; [yi zhe Li Jie-mei]
AuthorNicholson, Louise
ClassificationF 5754 L7 1998
PublisherSan lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong si
Publication Year1998
Subject
Notes
Chinese title: 倫敦 / 文露易絲‧尼科爾森 (Louise Nicholson) ; [譯者李潔梅]
Citypack Paris. Chinese. Ba-li / wen Fei-ao-na Deng-luo-pu (Fiona Dunlop) ; [yi zhe Yan Xiang-ru]
AuthorDunlop, Fiona
ClassificationF 5834 P3 1998
PublisherSan lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong si
Publication Year1996
Subject
Notes
Chinese title: 巴黎 / 文菲奧納‧鄧洛普 (Fiona Dunlop) ; [譯者顏湘如]
Citypack Sydney. Chinese. Xi-ni / wen An-ni Ma-xiu-si (Anne Matthews) ; [yi zhe Chen Jia-yu].
AuthorMatthews, Anne
ClassificationF 8964 S9 1998
PublisherSan lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong si
Publication Year1998
Subject
Notes
Chinese title: 悉尼 / 文安妮‧馬修斯 (Anne Matthews) ; [譯者陳家玉].
Citypack Singapore. Chinese. Xin-jia-po / wen Wei-wei-an Li-dun (Vivien Lytton) ; [yi zhe You Wan-juan]
AuthorLytton, Vivien
ClassificationF 8041 E635 1998
PublisherSan lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong si
Publication Year1998
Subject
Notes
Chinese title: 新加坡 / 文維維安‧利頓 (Vivien Lytton) ; [譯者游琬娟]
Citypack Tokyo. Chinese. Dong-jing / wen Ma-ding Ge-si-te-luo (Martin Gostelow) ; [yi zhe Ke Si-yun]
AuthorGostelow, Martin
ClassificationF7964 T6 1998
PublisherSan lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong si
Publication Year1998
Subject
Notes
Chinese title: 東京 / 文馬丁‧戈斯特羅 (Martin Gostelow) ; [譯者柯思芸]
Zhongguo li shi di tu ji =中國歷史地圖集=The Historical atlas of China [1991-1992]/ chief editor, Tan Qi Xiang. 譚其驤主編
AuthorTan Qi Xiang. 譚其驤
Classification912.251 T16 1991 v8
PublisherXianggang : San lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong si
Publication Year1991-1992
Language
Chinese
Subject
Notes
Di 1 ce. Yuan shi she hui, Xia, Shang, Xi Zhou, Chun qiu, Zhan guo shi qi di 2 ce. Qin, Xi Han, Dong Han shi qi di 3 ce. San guo, Xi Jin shi qi di 4 ce. Dong Jin shi liu guo, Nan bei chao shi qi di 5 ce. Sui, Tang, Wu dai shi guo shi qi di 6 ce. Song, Liao, Jin shi qi di 7 ce. Yuan, Ming shi qi di 8 ce. Qing shi qi.第1冊. 原始社會?夏?商?西周?春秋?戰國時期 第2冊. 秦?西漢?東漢時期 第3冊. 三國?西晉時期 第4冊. 東晉十六國?南北朝 時期 第5冊. 隋?唐?五代十國 時期 第6冊. 宋?遼?金 時期 第7冊. 元?明 時期 第8冊. ? 時期
Zhongguo li shi di tu ji =中國歷史地圖集=The Historical atlas of China [1991-1992]/ chief editor, Tan Qi Xiang. 譚其驤主編
AuthorTan Qi Xiang. 譚其驤
Classification912.251 T16 1991 v7
PublisherXianggang : San lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong si
Publication Year1991-1992
Language
Chinese
Subject
Notes
Di 1 ce. Yuan shi she hui, Xia, Shang, Xi Zhou, Chun qiu, Zhan guo shi qi di 2 ce. Qin, Xi Han, Dong Han shi qi di 3 ce. San guo, Xi Jin shi qi di 4 ce. Dong Jin shi liu guo, Nan bei chao shi qi di 5 ce. Sui, Tang, Wu dai shi guo shi qi di 6 ce. Song, Liao, Jin shi qi di 7 ce. Yuan, Ming shi qi di 8 ce. Qing shi qi.第1冊. 原始社會?夏?商?西周?春秋?戰國時期 第2冊. 秦?西漢?東漢時期 第3冊. 三國?西晉時期 第4冊. 東晉十六國?南北朝 時期 第5冊. 隋?唐?五代十國 時期 第6冊. 宋?遼?金 時期 第7冊. 元?明 時期 第8冊. ? 時期
Zhongguo li shi di tu ji =中國歷史地圖集=The Historical atlas of China [1991-1992]/ chief editor, Tan Qi Xiang. 譚其驤主編
AuthorTan Qi Xiang. 譚其驤
Classification912.251 T16 1991 v6
PublisherXianggang : San lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong si
Publication Year1991-1992
Language
Chinese
Subject
Notes
Di 1 ce. Yuan shi she hui, Xia, Shang, Xi Zhou, Chun qiu, Zhan guo shi qi di 2 ce. Qin, Xi Han, Dong Han shi qi di 3 ce. San guo, Xi Jin shi qi di 4 ce. Dong Jin shi liu guo, Nan bei chao shi qi di 5 ce. Sui, Tang, Wu dai shi guo shi qi di 6 ce. Song, Liao, Jin shi qi di 7 ce. Yuan, Ming shi qi di 8 ce. Qing shi qi.第1冊. 原始社會?夏?商?西周?春秋?戰國時期 第2冊. 秦?西漢?東漢時期 第3冊. 三國?西晉時期 第4冊. 東晉十六國?南北朝 時期 第5冊. 隋?唐?五代十國 時期 第6冊. 宋?遼?金 時期 第7冊. 元?明 時期 第8冊. ? 時期
Zhongguo li shi di tu ji =中國歷史地圖集=The Historical atlas of China [1991-1992]/ chief editor, Tan Qi Xiang. 譚其驤主編
AuthorTan Qi Xiang. 譚其驤
Classification912.251 T16 1991 v5
PublisherXianggang : San lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong si
Publication Year1991-1992
Language
Chinese
Subject
Notes
Di 1 ce. Yuan shi she hui, Xia, Shang, Xi Zhou, Chun qiu, Zhan guo shi qi di 2 ce. Qin, Xi Han, Dong Han shi qi di 3 ce. San guo, Xi Jin shi qi di 4 ce. Dong Jin shi liu guo, Nan bei chao shi qi di 5 ce. Sui, Tang, Wu dai shi guo shi qi di 6 ce. Song, Liao, Jin shi qi di 7 ce. Yuan, Ming shi qi di 8 ce. Qing shi qi.第1冊. 原始社會?夏?商?西周?春秋?戰國時期 第2冊. 秦?西漢?東漢時期 第3冊. 三國?西晉時期 第4冊. 東晉十六國?南北朝 時期 第5冊. 隋?唐?五代十國 時期 第6冊. 宋?遼?金 時期 第7冊. 元?明 時期 第8冊. ? 時期
Zhongguo li shi di tu ji =中國歷史地圖集=The Historical atlas of China [1991-1992]/ chief editor, Tan Qi Xiang. 譚其驤主編
AuthorTan Qi Xiang. 譚其驤
Classification912.251 T16 1991 v4
PublisherXianggang : San lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong si
Publication Year1991-1992
Language
Chinese
Subject
Notes
Di 1 ce. Yuan shi she hui, Xia, Shang, Xi Zhou, Chun qiu, Zhan guo shi qi di 2 ce. Qin, Xi Han, Dong Han shi qi di 3 ce. San guo, Xi Jin shi qi di 4 ce. Dong Jin shi liu guo, Nan bei chao shi qi di 5 ce. Sui, Tang, Wu dai shi guo shi qi di 6 ce. Song, Liao, Jin shi qi di 7 ce. Yuan, Ming shi qi di 8 ce. Qing shi qi.第1冊. 原始社會?夏?商?西周?春秋?戰國時期 第2冊. 秦?西漢?東漢時期 第3冊. 三國?西晉時期 第4冊. 東晉十六國?南北朝 時期 第5冊. 隋?唐?五代十國 時期 第6冊. 宋?遼?金 時期 第7冊. 元?明 時期 第8冊. ? 時期
Zhongguo li shi di tu ji =中國歷史地圖集=The Historical atlas of China [1991-1992]/ chief editor, Tan Qi Xiang. 譚其驤主編
Classification912.251 T16 1991 v3
PublisherXianggang : San lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong si
Publication Year1991-1992
Language
Chinese
Subject
Notes
Di 1 ce. Yuan shi she hui, Xia, Shang, Xi Zhou, Chun qiu, Zhan guo shi qi di 2 ce. Qin, Xi Han, Dong Han shi qi di 3 ce. San guo, Xi Jin shi qi di 4 ce. Dong Jin shi liu guo, Nan bei chao shi qi di 5 ce. Sui, Tang, Wu dai shi guo shi qi di 6 ce. Song, Liao, Jin shi qi di 7 ce. Yuan, Ming shi qi di 8 ce. Qing shi qi.第1冊. 原始社會?夏?商?西周?春秋?戰國時期 第2冊. 秦?西漢?東漢時期 第3冊. 三國?西晉時期 第4冊. 東晉十六國?南北朝 時期 第5冊. 隋?唐?五代十國 時期 第6冊. 宋?遼?金 時期 第7冊. 元?明 時期 第8冊. ? 時期
Zhongguo li shi di tu ji =中國歷史地圖集=The Historical atlas of China [1991-1992]/ chief editor, Tan Qi Xiang. 譚其驤主編
AuthorTan Qi Xiang. 譚其驤
Classification912.251 T16 1991 v2
PublisherXianggang : San lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong si
Publication Year1991-1992
Language
Chinese
Subject
Notes
Di 1 ce. Yuan shi she hui, Xia, Shang, Xi Zhou, Chun qiu, Zhan guo shi qi di 2 ce. Qin, Xi Han, Dong Han shi qi di 3 ce. San guo, Xi Jin shi qi di 4 ce. Dong Jin shi liu guo, Nan bei chao shi qi di 5 ce. Sui, Tang, Wu dai shi guo shi qi di 6 ce. Song, Liao, Jin shi qi di 7 ce. Yuan, Ming shi qi di 8 ce. Qing shi qi.第1冊. 原始社會?夏?商?西周?春秋?戰國時期 第2冊. 秦?西漢?東漢時期 第3冊. 三國?西晉時期 第4冊. 東晉十六國?南北朝 時期 第5冊. 隋?唐?五代十國 時期 第6冊. 宋?遼?金 時期 第7冊. 元?明 時期 第8冊. ? 時期
Zhongguo li shi di tu ji =中國歷史地圖集=The Historical atlas of China [1991-1992]/ chief editor, Tan Qi Xiang. 譚其驤主編
AuthorTan Qi Xiang. 譚其驤
Classification912.251 T16 1991 v1
PublisherSan lian shu dian (Xiang-gang) you xian gong si
Publication Year1991-1992
Language
Chinese
Subject
Notes
Di 1 ce. Yuan shi she hui, Xia, Shang, Xi Zhou, Chun qiu, Zhan guo shi qi di 2 ce. Qin, Xi Han, Dong Han shi qi di 3 ce. San guo, Xi Jin shi qi di 4 ce. Dong Jin shi liu guo, Nan bei chao shi qi di 5 ce. Sui, Tang, Wu dai shi guo shi qi di 6 ce. Song, Liao, Jin shi qi di 7 ce. Yuan, Ming shi qi di 8 ce. Qing shi qi.第1冊. 原始社會?夏?商?西周?春秋?戰國時期 第2冊. 秦?西漢?東漢時期 第3冊. 三國?西晉時期 第4冊. 東晉十六國?南北朝 時期 第5冊. 隋?唐?五代十國 時期 第6冊. 宋?遼?金 時期 第7冊. 元?明 時期 第8冊. ? 時期